2021-03-08 126

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมวิเคราะห์ SWOT กับผู้บร...

Continue reading

2021-03-02 145

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ให้บริการวิชาการในหัวข้อ "การพัฒนาแอ...

Continue reading

2021-02-25 198

สาขาวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมบริการวิชาการในหัวข้อ "การบันทึกบัญชีรา...

Continue reading

2021-02-25 82

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการเลือกตั้งกรรมการสโมสร...

Continue reading

2021-02-24 197

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสร้างศักยภาพนักศึ...

Continue reading

2021-02-22 122

สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการหัวข้อ "สร้างรายได้จากกา...

Continue reading

2021-02-19 277

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล จัดโคงการบริการวิชาการ "นิเทศลุ่มน้ำโข...

Continue reading

2021-02-18 107

สาขาวิชาการจัดการ นำนักศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันมาฆบู...

Continue reading


เชิญร่วมประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2564   67
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564   88
แนวทางจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 3   111
ประกาศจากวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เรื่อง เลื่อนการจัดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2564   76
มาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อ Covid-19 ของมหาวิทยาลัยนครพนม   87
มหาวิยาลัยศิลปากรจัดทำโครงการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม "ศิลป์ พีระศรี" ครั้งที่ 20   95
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางในการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง และเป็นธรรมกับคู่สัญญา"   119
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การเพิ่มพูลความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ และศึกษาขั้นตอนประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานระบบ e-GP"   109
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าายในการฝึกอบรมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ"   115
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"   113