2021-03-08 64

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมวิเคราะห์ SWOT กับผู้บร...

Continue reading

2021-03-02 96

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ให้บริการวิชาการในหัวข้อ "การพัฒนาแอ...

Continue reading

2021-02-25 153

สาขาวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมบริการวิชาการในหัวข้อ "การบันทึกบัญชีรา...

Continue reading

2021-02-25 39

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการเลือกตั้งกรรมการสโมสร...

Continue reading

2021-02-24 159

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสร้างศักยภาพนักศึ...

Continue reading

2021-02-22 65

สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการหัวข้อ "สร้างรายได้จากกา...

Continue reading

2021-02-19 225

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล จัดโคงการบริการวิชาการ "นิเทศลุ่มน้ำโข...

Continue reading

2021-02-18 67

สาขาวิชาการจัดการ นำนักศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันมาฆบู...

Continue reading


เชิญร่วมประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2564   28
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564   48
แนวทางจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 3   68
ประกาศจากวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เรื่อง เลื่อนการจัดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2564   39
มาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อ Covid-19 ของมหาวิทยาลัยนครพนม   47
มหาวิยาลัยศิลปากรจัดทำโครงการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม "ศิลป์ พีระศรี" ครั้งที่ 20   52
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางในการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง และเป็นธรรมกับคู่สัญญา"   77
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การเพิ่มพูลความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ และศึกษาขั้นตอนประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานระบบ e-GP"   74
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าายในการฝึกอบรมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ"   77
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"   76